بلاگ آموزش

ذخیره ساز سیستم های سولار

ذخیره ساز سیستم های سولار برق خورشیدی سولار

ذخیره ساز سیستم های سولار

  • نویسنده : امیر دهقان
  • تاریخ :
  • 1397-03-13

ذخيرهساز سيستم فتوولتاييك معمولاً از نوع باتري است.

سيستم باتري ممكن است همه يا بعضي از موارد زير را نيـز شامل شود

 محفظه باتري

كنترل كننده شارژ باتري

 پانلهاي فرعي مجزا براي مدارهاي بار بحراني. در مجموعه باتري، ذخيره انرژي در قالب باتري صورت ميگيرد و در صورت وجود بخشهاي فرعي مربـوط بـه مـدار بحراني، در هنگام قطع برق، مدارهاي مربوط به بار بحراني در محل مصرف كار ميكننـد. در ايـن صـورت، وقتـي شـبكه سراسري بي برق ميشود، واحد خورشيدي از شبكه اصلي جدا شده و تنها بارهاي حساس كه از قبـل مشـخص شـده انـد توسط واحد تغذيه ميشوند. مدارات بار حساس، از يك پانل فرعي سيمكشي ميشوند كه از بقيه مدارات الكتريكي مجـزا است. اگر قطع برق در طول ساعات روز اتفاق بيفتد، آرايه فتوولتاييك قادر است با كمك باتري، برق مورد نيـاز را تـأمين كند. اگر قطع برق در شـب اتفـاق بيفتـد، بـاتري بـار مـورد نيـاز را تـأمين مـيكنـد. امـروزه بـاتريهـاي سـرب اسـيد، نيكل - كادميوم، هيدروكسيد نيكل و ليتيوم در دسترس ميباشند كه باتريهاي سرب اسيد مصرف بيشتري دارند

مهمترين فاكتور در انتخاب باتري براي سيستمهاي فتوولتاييك قابليت تخليه شدن و شارژ شـدن شـديد در دفعـات مختلف بدون ايجاد هرگونه خسارت و آسيب براي باتري است.

 براي دستيابي به ظرفيتهاي بالاتر مـيتـوان بـاتريهـا را بايكديگر سري و يا موازي نمود

باتري هم در سيستمهاي مجزا از شبكه و هم متصل به شبكه كاربرد دارد و در زماني كه توليد سيسـتم فتوولتاييـك بيشتر از بار است، مازاد انرژي را ذخيره ميسازد. زماني كه نور خورشيد در دسترس نباشد و يا مقدار توليد انرژي سيستم خورشيدي كمتر از بار باشد، باتري وارد مدار ميشود و كمبود انرژي را جبران ميسازد.

 بنابراين باتري بايد قابليت شارژ و دشارژ شدن مكرر را داشته باشد .

دستگاه كنترل شارژ باتري در سيستمهاي فتوولتاييك مستقل از شبكه، به منظور جلوگيري از تخليه كامل باتريهـا و يا شارژ بيش از حد آن به كار ميرود، به طوري كه از معيار حداكثر عمر مفيد آنها استفاده ميگردد. بخش شارژ، وضـعيت شارژ باتريها را از نظر جريان و ولتاژ ورودي، دماي محيط، غلظت الكتروليت وغيره كنترل كرده و در مواقع لـزوم، طبـق طراحيهاي انجام شده عملكرد لازم را متناسب با شرايط و وضعيت باتريها بر سيستم اعمال ميكند، به گونهاي كه طـول عمر مفيد را افزايش داده و امكان استفاده از بيشترين ظرفيت قابل دسترس باتريها را نيز در اختيار مصرف كننـده قـرار دهد. به طور خلاصه وظيفه اين دستگاه عبارت است از

اندازه گيري ولتاژ خروجي پانلها

 اندازه گيري جريان خروجي پانلها

اندازه گيري ولتاژ خروجي باتريها

اندازه گيري جريان خروجي باتريها.

اندازه گيري دماي محيط.

 اندازه گيري غلظت الكتروليت باتريها.

تصميم گيري قطع يا وصل ولتاژ و جريان خروجي پانلها جهت شارژ باتريها

تصميم گيري قطع يا وصل ولتاژ و جريان خروجي پانلها جهت مصرف كننده

كنترل كننده شارژ،  شارش توان از پانل خورشيدي به باتري و بار را مديريت ميكند و ولتـاژ بـاتري را يـك محـدوده مجاز قابل قبول حفظ ميكند.

سلول خورشیدی , پنل خورشیدی ,انرژی خورشیدی ,برق خورشیدی ,سولار ,انرژی تجدید پذیر ,باتری خورشیدی ,شارژ کنترلر خورشیدی ,اینورتر ,آبگرمکن خورشیدی ,انرژی پاک , انرژِی تجدید پذیر آنگرید, آفگرید , سیستم های متصل به شبکه , سیستم های منفصل از شبکه ,