بلاگ اخبار

اگهی استخدام مدیریت تولید برق اذربایجان غربی

اگهی استخدام مدیریت تولید برق اذربایجان غربی برق خورشیدی سولار

اگهی استخدام مدیریت تولید برق اذربایجان غربی

  • نویسنده : امیر دهقان
  • تاریخ :
  • 1398-05-22

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق آذرﺑﺎﯾﺠﺎن غربی در راﺳﺘﺎی ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف و وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد و ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﺠﻮزﻫﺎی اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﺻﺎدره ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه شرکت تعداد ۴۰ ﻧﻔﺮ را از ﺑﯿﻦ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘگان داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ وزارت ﻋﻠﻮم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری (ﺑﻮﻣﯽ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ) از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن ﮐﺘﺒﯽ، ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﮔﺰﯾﻨﺶ، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﺮه اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺘﺨﺪام:
-داﺷﺘﻦ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان 
 
-اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ دﯾﻦ ﻣﺒﯿﻦ اﺳﻼم ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ادﯾﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
-اﻟﺘﺰام ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان 
-اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺖ دوره ﺿﺮورت ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ داﺋﻢ
ﺗﺒﺼﺮه:. ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و رواﻧﯽ و .. ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﺷﺪ
- ﻋﺪم اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و دﺧﺎﻧﯿﺎت
- ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺟﺰاﯾﯽ ﻣﺆﺛﺮ
 - داﺷﺘﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و رواﻧﯽ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎری ﮐﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ 
- دارا ﺑﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ اﺣﺮاز ﺷﻐﻞ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺟﺪاول ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ اﻟﻒ 
- ﻋﺪم داﺷﺘﻦ ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺪام و ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﺧﺪﻣﺘﯽ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ 
- اﺣﺮاز ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮔﺰﯾﻨﺶ ﭘﺲ از ﻗﺒﻮﻟﯽ در آزﻣﻮن ﮐﺘﺒﯽ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ 

ﺷﺮاﯾﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ:
 
-داﺷﺘﻦ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻘﻄﻊ، رﺷﺘﻪ و ﮔﺮاﯾﺶ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﻋﻼم ﺷﺪه در ﺟﺪاول ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ 
 
-داﺷﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﻨﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ :
 
•ﺣﺪاﮐﺜﺮ۳۰ ﺳﺎل ﺑﺮای ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرداﻧﯽ (ﻣﺘﻮﻟﺪﯾﻦ ﺑﻌﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۳۶۸/ ۰۶/۲۹ ) 
 • ﺣﺪاﮐﺜﺮ۳۲ﺳﺎل ﺑﺮای ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ  (ﻣﺘﻮﻟﺪﯾﻦ ﺑﻌﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۳۶۶/۰۶/۲۹ )
•ﺣﺪاﮐﺜﺮ ۳۵ ﺳﺎل ﺑﺮای ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ (ﻣﺘﻮﻟﺪﯾﻦ ﺑﻌﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ ۱۳۶۳/۰۶/۲۹ )
 
 
ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه شرایط کامل و ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ این ﺷﺮﮐت، مواد آزمون، چگونگی برگزاری آزمون و زمان برگزاری آزمون و .. به دفترچه استخدامی این آزمون که در ادامه برای دانلود قرار داده می شود، ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

 

هزینه برق خورشیدی هزینه احداث نیروگاه خورشیدی هزینه سولار محاسبه قیمت سولار  اخبار دنیای برق   اخبار صنعت خورشیدی  اخبار دنیای انرژی های تجدید پذیر  انرژی سولار  انرژی تجدید پذیر  نصب و راه اندازی سیستم های سولار  پشتیبانی انرژی خورشیدی شرکت انرژی خورشیدی خدمات سولار راه اندازی سیستم های سولار راه اندازی برق خورشیدی  نصب برق خورشیدی فتولتائیک نیروگاه خورشیدی برق دار کردن ویلا  فروش پنل  فروش سلول خورشیدی فروش باتری خورشیدی ماژول خورشیدی  فروش یو پی اس  فروش UPS    قیمت سلول خورشیدی قیمت پنل خورشیدی   اینورتر خورشیدی قیمت اینورتر خورشیدی  قیمت شارژ کنترلر خورشیدی قیمت داریور خورشیدی پمپ خورشیدی قیمت آبگرمکن خورشیدی آبگرمکن خورشیدی فروش تجهیزات خورشیدی پیمانکار برق خورشیدی فروش تجهیزات سولار انرژی تجدید پذیر اینورتر متصل از شبکه اینورتر منفصل از شبکه  اینورتر CARSPA اینورتر  EPEVER اینورتر  SMA اینورتر FRONIUS اینورتر  GROWATT اینورتر  KACO اینورتر ABB پنل خورشیدی LG  پنل خورشیدی   JA SOLAR پنل خورشیدی SHIN SUNG پنل خورشیدی  SUNTECH پنل خورشیدی OSDA ISOLA پنل خورشیدی YINGLI پنل خورشیدی QCELLS پنل خورشیدی HAWANA – QCELLS باتری  LT  باتری   TELCOPOWER باتری   HITACO باتری   FIAM باتری   ROCKET باتری   PATTERN باتری   MX VOLTA باتری صنعت باتری صبا هزینه احداث نیروگاه خورشیدی  برق 3 فاز خورشیدی هزینه برق دار کردن ویلا  تامین 20% انرژی ارگان های دولتی  تعرفه خرید برق تضمینی  پنل مونو کریستال  پنل پلی کریستال  باتری سیلد اسید  باتری دیپ سایکل باتری ژل تامین برق ماینرها برق خورشیدی     فروش تجهیزات ژنراتور فروش ژنراتور   طرح نیروگاهی سولار  طرح نیروگاهی برق خورشیدی  کابل خورشیدی  پمپ خورشیدی 
 

کلاس آموزش نصب سولار ، آموزش راه اندازی برق خورشیدی ، نحوه چیدمان پنل، نحوه اتصالات اینورترهای ، فروش پنل خورشیدی ، فروش اینورتر خورشیدی ،فروش باتری خورشیدی، فروش شارژ کنترلر