بلاگ اخبار صنعت برق

ویژگيھای یک اتصال زمين خوب

ویژگيھای یک اتصال زمين خوببرق خورشیدی سولار

ویژگيھای یک اتصال زمين خوب

  • نویسنده : امیر دهقان
  • تاریخ :
  • 1398-01-17

١-مقاومت آن تاحد امکان پایين باشد
٢-دارای استحکام مکانيکی کافی باشد.
٣-تغيير وضعيت خاک , مثلا کاھش رطوبت برروی آن کم اثر باشد.
۴-برروی فلزات مدفون در محل مانند لوله ھای تاسيسات اثر تخریبی نداشته باشد وموجب خوردگی گالوانيک در آنھا نشود و خود الکترود در برابر خوردگی مقاوم باشد.
۵-جریانھای زیاد ناشی از اتصال کوتاه رابه طور تکراری وبدون آسيب تحمل کند.
۶-در برابر پوسيدگی و سایر عوامل مخرب مقاوم باشد.

برق خورشیدی 

فروش پنل خورشیدی 

فروش باتری خورشیدی 

فروش اینورتر خورشیدی 

فروش شارژ کنترلر خورشیدی 

سولار 

نیروگاه های فتوولتایئک 

تامین برق ویلا 

روشن کردن کولرگازی با برق خورشیدی 

سلول خورشیدی , پنل خورشیدی ,انرژی خورشیدی ,برق خورشیدی ,سولار ,انرژی تجدید پذیر ,باتری خورشیدی ,شارژ کنترلر خورشیدی ,اینورتر ,آبگرمکن خورشیدی ,انرژی پاک , انرژِی تجدید پذیر آنگرید, آفگرید , سیستم های متصل به شبکه , سیستم های منفصل از شبکه ,