بلاگ آموزش

روش تنظیم زاویه پنلها

 روش تنظیم زاویه پنلهابرق خورشیدی سولار

روش تنظیم زاویه پنلها

  • نویسنده : امیر دهقان
  • تاریخ :
  • 1397-03-02

به طورکلی، اگر ارتفاع زاویه ای خورشید را با SA و عرض جغرافیایی محل را با L نشان دهیم، مقادیر بیشینه و کمینه زاویه تابش در
روزهای اول تابستان و زمستان انقالب تابستانی و زمستانی( در هر نقطه در نیمکره شمالی زمین )همچنین به ترتیب عکس در نیمکره
جنوبی برابر است با:
SA(Max) = 90°- L + 23.5°
SA(Min) = 90°- L - 23.5°
روزهای اول بهار و پاییز اعتدال بهاری و پاییزی، زمین در میانه مسیر مداری خود بین دو مقدار بیشینه و کمینه فوق میباشد و بنابراین، زاویه انحراف بی تأثیر میگردد:
SA(Mid) = 90°- L
از روابط فوق نتایج جالبی بدست میآید:
تنها مناطقی از کره زمین دارای تابش کامالً عمودی 90 درجه هستد که بین 2 مدار 5.23 درجه شمالی معروف به مدار رأس السرطان Cancer of Tropic  5.23 درجه جنوبی معروف به مدار رأس الجدی Capricorn of Tropic باشند.

این تابش کاملا عمودی روی خط استوا فقط در 2 روز اول فرورودین و اول مهر و روی مدارهای 5.23 درجه شمالی و 5.23 درجه جنوبی فقط در یک روز از سال به ترتیب روزهای اول تیر شروع تابستان نیمکره شمالی و اول دی)شروع تابستان نیمکره جنوبی اتفاق میافتد.

به طور کلی تمام مناطق استوایی Tropical که بین این دو مدار قرار دارند، دارای 2 روز تابش عمودی 90 درجه در طول سال هستند.
خارج از این ناحیه، هیچگاه تابش آفتاب حتی در تابستان به صورت عمودی کامل نخواهد بود. به عنوان مثال حتی در جنوبی ترین ناحیه ایران یعنی جزیره ابوموسی با عرض جغرافیایی تقریبی 8.25 درجه شمالی، زاویه تابش خورشید بیش از 7.87 درجه در روز اول تیر نخواهد شد.
مناطقی از کره زمین که دارای عرض جغرافیایی بیشتر از 5.66 درجه شمالی معروف به دایره شمالگان Circle Arctic  5.66  درجه جنوبی معروف به دایره جنوبگان Circle Antaractic باشند، به ترتیب در 6 ماه دوم سال و 6 ماه اول سال خورشید زیر خط افق قرار گرفته و دارای شب قطبی طوالنی و در سمت مقابل، دارای روز قطبی طوالنی هستند.
با یک مثال موضوع روشنتر خواهد شد:
عرض جغرافیایی تقریبی مرکز شهر تهران 4.35 درجه شمالی می باشد. طبق روابط فوق، بیشترین ارتفاع آفتاب تابستانی در روز اول تیر برابر است با:
SA(Max) = 90° - 35.4° + 23.5° = 78.1°
کمترین ارتفاع آفتاب زمستانی تهران در روز اول دی برابر است با:
SA(Min) = 90° - 35.4° - 23.5° = 31.1°
و ارتفاع خورشید در روزهای اول فرورودین و اول مهر برابر است با:
SA(Mid) = 90° - 35.4° = 54.6°
با توجه به کاربرد سیستم سوالر، می توان رویکردهای مختلفی برای تنظیم زاویه پنلها اتخاذ کرد:
- اگر سیستم وظیفه تأمین انرژی در تمام طول سال را داراست، رویکرد محتاطانه این است که زاویه پنلها با مقدار زمستانی تنظیم گردد،
چون به طور کلی انرژی تابشی دریافتی در زمستان به دلیل تعدد روزهای ابری و تابش مایل خورشید، کمتر از بقیه طول سال میباشد.
- ممکن است مکانی مانند یک ویال در تمام طول سال استفاده نشده و در یک دوره زمانی خاص مثالً فقط در طول 3 ماه تابستان
استفاده گردد که در این صورت، تنظیم زاویه پنلها با مقدار مناسب آن دوره زمانی منطقی می باشد.
- اگر منطقه ای دارای روزهای ابری بسیار کم در طول زمستان باشد مانند مناطق جنوبی کشور، میتوان رویکردی بین دو رویکرد فوق درنظر گرفت و پنلها را با زاویه بهاری-پاییزی معادل میانگین دو مقدار تابستانی و زمستانی تنظیم نمود.
- علاوه بر رویکردهای فوق، می توان به جای یکبار تنظیم اولیه و ثابت نمودن زاویه پنلها در همان مقدار، هر 3ماه یا هر 6ماه یکبار زاویه پنلها را به بهترین مقدار مناسب آن فصل یا نیمسال تغییر داد.

سلول خورشیدی , پنل خورشیدی ,انرژی خورشیدی ,برق خورشیدی ,سولار ,انرژی تجدید پذیر ,باتری خورشیدی ,شارژ کنترلر خورشیدی ,اینورتر ,آبگرمکن خورشیدی ,انرژی پاک , انرژِی تجدید پذیر آنگرید, آفگرید , سیستم های متصل به شبکه , سیستم های منفصل از شبکه ,