فروشگاه > پکیج پرتابل

تجهیزات برق خورشیدی : پکیج پرتابل > SL- portable > CARSPA

فروشگاه برق خورشیدی سولار

فروش : پکیج پرتابل CARSPA SL- portable

برند : CARSPA

پکیج پرتابل     قابل حمل       مدل SL2007       با باتری  پکیج عشایری      قیمت (1.950.000 تومان )  

Panel 20w (Cable 10m)
AC/DC Adaptor
USB2 * Light Port4
Battery 7AH
Lamp:12v DC 3
(with Cable 3m)

پکیج پرتابل     قابل حمل       مدل SL5007       با باتری  پکیج عشایری      قیمت (2.600.000 تومان )

Panel 50w (Cable 10m)
AC/DC Adaptor
USB2 * Light Port4
Battery 7AH
Lamp:12v DC 3
(with Cable 3m)

پکیج پرتابل     قابل حمل       مدل SL3017       بدون باتری  پکیج عشایری      قیمت (1.300.000 تومان )

Panel 30w (Cable 10m)
AC/DC Adaptor
USB2 * Light Port6
without Battery (18-26)
Lamp:12v DC 3
(with Cable 3m)

پکیج پرتابل     قابل حمل       مدل SL2026       بدون باتری  پکیج عشایری      قیمت (1.960.000 تومان )

Panel 20w (Cable 10m)
AC/DC Adaptor
USB2 * Light Port6
without Battery (18-26)
Lamp:12v DC 3
(with Cable 3m)

پکیج پرتابل     قابل حمل       مدل SL5026       بدون باتری  پکیج عشایری      قیمت (2.450.000 تومان )

Panel 50w (Cable 10m)
AC/DC Adaptor
USB2 * Light Port6
without Battery (18-26)
Lamp:12v DC 3
(with Cable 3m)

پکیج پرتابل     قابل حمل       مدل NSL550       بدون باتری    Pack AC/DC    پکیج عشایری      قیمت (2.650.000تومان )   

Pure Sine 600W
Charger 20A PWM
USB1 * Light Port1
Blue Color

فروش پکیج پرتابل CARSPA SL- portable فروش پکیج پرتابل تجهیزات سولار فروش پکیج پرتابل CARSPA