فروشگاه > اتصالات

تجهیزات برق خورشیدی : اتصالات > PV Connector > کانکتور خورشیدی

فروشگاه برق خورشیدی سولار

فروش : اتصالات کانکتور خورشیدی PV Connector

برند : کانکتور خورشیدی

PV Connector  SMC4    کانکتور خورشیدی 1 به 1  /  1000V DC,30A / قیمت (25.000 تومان )

PV Connector  SMC4Y    کانکتور خورشیدی 2 به 1  /  1000V DC,30A / قیمت (42.000 تومان )

PV Connector  SMC4-1Y    کانکتور خورشیدی 2 به 1  / With 50 cm    / قیمت (25.000 تومان )

PV Connector  SMC4-2Y    کانکتور خورشیدی 2 به 1  / With 2 branches 8 CM    / قیمت (42.000 تومان )

PV Connector  SMC4-3Y    کانکتور خورشیدی 3 به 1  / With 2 branches 8 CM    / قیمت (50.000 تومان )

PV Connector  SMC4-4Y    کانکتور خورشیدی 4 به 1  / With 2 branches 8 CM    / قیمت (78.000 تومان )

فروش اتصالات کانکتور خورشیدی PV Connector فروش اتصالات تجهیزات سولار فروش اتصالات کانکتور خورشیدی