فروشگاه > اینورتر متصل به شبکه

تجهیزات برق خورشیدی : اینورتر متصل به شبکه > GROWATT INVERTER ON GRIDE > Growatt

فروشگاه برق خورشیدی سولار

فروش : اینورتر متصل به شبکه Growatt GROWATT INVERTER ON GRIDE

برند : Growatt

اینورتر متصل به شبکه      آنگرید     تک فاز     مدل Growatt 1000TL  قیمت (2.000.000 تومان )

اینورتر متصل به شبکه      آنگرید     تک فاز     مدل Growatt 1500TL  قیمت (2.200.000 تومان )

اینورتر متصل به شبکه      آنگرید     تک فاز     مدل Growatt 2000TL  قیمت (2.880.000 تومان )

اینورتر متصل به شبکه      آنگرید     تک فاز     مدل Growatt 3000TL  قیمت (3.100.000 تومان )

اینورتر متصل به شبکه      آنگرید     تک فاز     مدل Growatt 4000TL  قیمت (8.900.000 تومان )

اینورتر متصل به شبکه      آنگرید     تک فاز     مدل Growatt 5000TL  قیمت (5.900.000 تومان )

اینورتر متصل به شبکه      آنگرید     تک فاز     مدل Growatt 2500MTL   قیمت (3.500.000 تومان )

اینورتر متصل به شبکه      آنگرید     تک فاز     مدل Growatt 3000MTL   قیمت (3.800.000 تومان )

اینورتر متصل به شبکه      آنگرید     تک فاز     مدل Growatt 4200MTL   قیمت (10.200.000 تومان )  /  1PH ,2STRING

اینورتر متصل به شبکه      آنگرید     تک فاز     مدلGrowatt 4000UE   قیمت (12.000.000 تومان )  /  3PH  ,2STRING

اینورتر متصل به شبکه      آنگرید     تک فاز     مدلGrowatt 5000UE   قیمت (14.000.000 تومان )  /  3PH  ,2STRING

اینورتر متصل به شبکه      آنگرید     تک فاز     مدلGrowatt 10000UE   قیمت (17.800.000 تومان )  /  3PH  ,2STRING

اینورتر متصل به شبکه      آنگرید     تک فاز     مدلGrowatt 20000UE   قیمت (29.500.000 تومان )  /  3PH  ,2STRING

WIFI COMINICATIN    : قیمت ( 290.000 تومان)

WEB BOX DATA  ACQUISITOR : قیمت (440.000 تومان )

 

فروش اینورتر متصل به شبکه Growatt GROWATT INVERTER ON GRIDE فروش اینورتر متصل به شبکه تجهیزات سولار فروش اینورتر متصل به شبکه Growatt