فروشگاه > اینورتر منفصل از شبکه

تجهیزات برق خورشیدی : اینورتر منفصل از شبکه > PURE SINE WAVE > CARSPA

فروشگاه برق خورشیدی سولار

فروش : اینورتر منفصل از شبکه CARSPA PURE SINE WAVE

برند : CARSPA

اینورترتمام سینوسی      برند carspa      مدل  SKD700-122   قیمت (1.700.000 تومان )   /  12 ولت 700 وات  

اینورترتمام سینوسی      برند carspa      مدل  SKD700-242   قیمت (1.700.000 تومان )   /  24 ولت 700 وات

اینورترتمام سینوسی      برند carspa      مدل  SKD1000-122   قیمت (2.255.000 تومان )   /  12 ولت 1000 وات    

اینورترتمام سینوسی      برند carspa      مدل  SKD1000-242   قیمت (2.255.000 تومان )   /  24 ولت 1000 وات

اینورترتمام سینوسی      برند carspa      مدل  SKD2000-122   قیمت (4.100.000 تومان )   /  12 ولت 2000 وات    

اینورترتمام سینوسی      برند carspa      مدل  SKD2000-242   قیمت (4.100.000 تومان )   /  24 ولت 2000 وات

اینورترتمام سینوسی      برند carspa      مدل  SKD3000-122   قیمت (6.000.000 تومان )   /  12 ولت 3000 وات    

اینورترتمام سینوسی      برند carspa      مدل  SKD3000-242   قیمت (6.000.000 تومان )   /  24 ولت 3000 وات

خرید تجهیزات خورشیدی

فروش اینورتر منفصل از شبکه CARSPA PURE SINE WAVE فروش اینورتر منفصل از شبکه تجهیزات سولار فروش اینورتر منفصل از شبکه CARSPA