فروشگاه > اینورتر منفصل از شبکه

تجهیزات برق خورشیدی : اینورتر منفصل از شبکه > PURE SINE WAVE > CARSPA تمام سینوسی

فروشگاه برق خورشیدی سولار

فروش : اینورتر منفصل از شبکه CARSPA تمام سینوسی PURE SINE WAVE

برند : CARSPA تمام سینوسی

اینورتر تمام سینوسی      برند carspa      مدل  P300U-122     قیمت (945.000 تومان )   /  300 وات 12 ولت  

اینورتر تمام سینوسی      برند carspa      مدل  P300U-242     قیمت (945.000 تومان )   /  300 وات 24 ولت  

اینورتر تمام سینوسی      برند carspa      مدل  P400U-122     قیمت (1.020.000 تومان )   /  400 وات 12 ولت  

اینورتر تمام سینوسی      برند carspa      مدل  P400U-242     قیمت (1.020.000 تومان )   /  400 وات 24 ولت  

اینورتر تمام سینوسی      برند carspa      مدل  P600U-122     قیمت (1.340.000 تومان )   /  600 وات 12 ولت  

اینورتر تمام سینوسی      برند carspa      مدل  P600U-242     قیمت (1.340.000 تومان )   /  600 وات 24 ولت  

اینورتر تمام سینوسی      برند carspa      مدل  P1000U-122     قیمت (2.185.000 تومان )   /  1000 وات 12 ولت  

اینورتر تمام سینوسی      برند carspa      مدل  P1000U-242     قیمت (2.185.000 تومان )   /  1000 وات 24 ولت  

اینورتر تمام سینوسی      برند carspa      مدل  P1500U-122     قیمت (3.160.000 تومان )   /  1500 وات 12 ولت 

اینورتر تمام سینوسی      برند carspa      مدل  P1500U-242     قیمت (3.160.000 تومان )   /  1500 وات 24 ولت   

اینورتر تمام سینوسی      برند carspa      مدل  P1500U-482     قیمت (3.290.000 تومان )   /  1500 وات 48 ولت   

اینورتر تمام سینوسی      برند carspa      مدل  P2000U-122     قیمت (3.785.000 تومان )   /  2000 وات 12 ولت 

اینورتر تمام سینوسی      برند carspa      مدل  P2000U-242     قیمت (3.785.000 تومان )   /  2000 وات 24 ولت   

اینورتر تمام سینوسی      برند carspa      مدل  P2000U-482     قیمت (3.970.000 تومان )   /  2000 وات 48 ولت   

اینورتر تمام سینوسی      برند carspa      مدل  P3000U-122     قیمت (5.660.000 تومان )   /  3000 وات 12 ولت 

اینورتر تمام سینوسی      برند carspa      مدل  P3000U-242     قیمت (5.660.000 تومان )   /  3000 وات 24 ولت   

اینورتر تمام سینوسی      برند carspa      مدل  P3000U-482     قیمت (6.130.000 تومان )   /  3000 وات 48 ولت   

اینورتر تمام سینوسی      برند carspa      مدل  P4000U-122     قیمت (8.260.000 تومان )   /  4000 وات 12 ولت 

اینورتر تمام سینوسی      برند carspa      مدل  P4000U-242     قیمت (8.260.000 تومان )   /  4000 وات 24 ولت   

اینورتر تمام سینوسی      برند carspa      مدل  P4000U-482     قیمت (8.785.000 تومان )   /  4000 وات 48 ولت   

فروش اینورتر منفصل از شبکه CARSPA تمام سینوسی PURE SINE WAVE فروش اینورتر منفصل از شبکه تجهیزات سولار فروش اینورتر منفصل از شبکه CARSPA تمام سینوسی