فروشگاه > اینورتر منفصل از شبکه

تجهیزات برق خورشیدی : اینورتر منفصل از شبکه > MODIFIED SINE > CARSPA

فروشگاه برق خورشیدی سولار

فروش : اینورتر منفصل از شبکه CARSPA MODIFIED SINE

برند : CARSPA

اینورتر شبه سینوسی     برند carspa      مدل  MSD 400U-122     قیمت (470.000 تومان )   /  400 وات 12 ولت  

اینورتر شبه سینوسی     برند carspa      مدل  MSD 400U-242     قیمت (470.000 تومان )   /  400 وات 24 ولت

اینورتر شبه سینوسی     برند carspa      مدل  MSD 600U-122     قیمت (560.000 تومان )   /  600 وات 12 ولت    

اینورتر شبه سینوسی     برند carspa      مدل  MSD 600U-242     قیمت (600.000 تومان )   /  600 وات 24 ولت

اینورتر شبه سینوسی     برند carspa      مدل  MSD 800U-122     قیمت (730.000 تومان )   /  800 وات 12 ولت    

اینورتر شبه سینوسی     برند carspa      مدل  MSD 800U-242     قیمت (840.000 تومان )   /  800 وات 24 ولت

اینورتر شبه سینوسی     برند carspa      مدل  MSD 1200U-122     قیمت (1.000.000 تومان )   /  1200 وات 12 ولت    

اینورتر شبه سینوسی     برند carspa      مدل  MSD 1200U-242     قیمت (1.000.000 تومان )   /  1200 وات 24 ولت

اینورتر شبه سینوسی     برند carspa      مدل  MSD 1500U-122     قیمت (1.240.000 تومان )   /  1500 وات 12 ولت  

اینورتر شبه سینوسی     برند carspa      مدل  MSD 1500U-242     قیمت (1.240.000 تومان )   /  1500 وات 24 ولت  

اینورتر شبه سینوسی     برند carspa      مدل  MSD 2000U-122     قیمت (1.970.000 تومان )   /  2000 وات 12 ولت  

اینورتر شبه سینوسی     برند carspa      مدل  MSD 2000U-242     قیمت (1.970.000 تومان )   /  2000 وات 24 ولت  

اینورتر شبه سینوسی     برند carspa      مدل  MSD 2500U-242     قیمت (2.240.000 تومان )   /  2500 وات 24 ولت  

قیمت اینورتر کارسپا

فروش اینورتر منفصل از شبکه CARSPA MODIFIED SINE فروش اینورتر منفصل از شبکه تجهیزات سولار فروش اینورتر منفصل از شبکه CARSPA