فروشگاه > اینورتر منفصل از شبکه

تجهیزات برق خورشیدی : اینورتر منفصل از شبکه > MODIFIED SINE > CARSPA

فروشگاه برق خورشیدی سولار

فروش : اینورتر منفصل از شبکه CARSPA MODIFIED SINE

برند : CARSPA

اینورتر شبه سینوسی     برند carspa      مدل   CAR1001U-122     قیمت (230.000 تومان )   /  100 وات 12 ولت  with usb

اینورتر شبه سینوسی     برند carspa      مدل   CAR201U-122     قیمت (300.000 تومان )   /  200 وات 12 ولت  

اینورتر شبه سینوسی     برند carspa      مدل  CAR201U-242     قیمت (300.000 تومان )   /  200 وات 24 ولت  

اینورتر شبه سینوسی     برند carspa      مدل  CAR300U-122    قیمت (415.000 تومان )   /  300 وات 12 ولت  

اینورتر شبه سینوسی     برند carspa      مدل  CAR400U-122     قیمت (460.000 تومان )   /  400 وات 12 ولت  

اینورتر شبه سینوسی     برند carspa      مدل  CAR400U-242     قیمت (460.000 تومان )   /  400 وات 24 ولت  

اینورتر شبه سینوسی     برند carspa      مدل  CAR600U-122     قیمت (580.000 تومان )   /  600 وات 12 ولت  

اینورتر شبه سینوسی     برند carspa      مدل  CAR600U-242     قیمت (580.000 تومان )   /  600 وات 24 ولت  

اینورتر شبه سینوسی     برند carspa      مدل  CAR800U-122     قیمت (810.000 تومان )   /  800 وات 12 ولت  

اینورتر شبه سینوسی     برند carspa      مدل  CAR800U-242     قیمت (810.000 تومان )   /  800 وات 24 ولت  

اینورتر شبه سینوسی     برند carspa      مدل  CAR1kU-122     قیمت (1.050.000 تومان )   /  1000 وات 12 ولت  

اینورتر شبه سینوسی     برند carspa      مدل  CAR1kU-242     قیمت (1.050.000 تومان )   /  1000 وات 24 ولت  

اینورتر شبه سینوسی     برند carspa      مدل  CAR1.2kU-122     قیمت (1.160.000 تومان )   /  1200 وات 12 ولت  

اینورتر شبه سینوسی     برند carspa      مدل  CAR1.2kU-242     قیمت (1.445.000 تومان )   /  1200 وات 24 ولت  

اینورتر شبه سینوسی     برند carspa      مدل  CAR1.6kU-122     قیمت (1.160.000 تومان )   /  1600 وات 12 ولت  

اینورتر شبه سینوسی     برند carspa      مدل  CAR1.6kU-242     قیمت (1.445.000 تومان )   /  1600 وات 24 ولت  

اینورتر شبه سینوسی     برند carspa      مدل  CAR2kU-122     قیمت (2.225.000 تومان )   /  2000 وات 12 ولت  

اینورتر شبه سینوسی     برند carspa      مدل  CAR2kU-242     قیمت (2.225.000 تومان )   /  2000 وات 24 ولت  

اینورتر شبه سینوسی     برند carspa      مدل  CAR2.5kU-122     قیمت (2.515.000 تومان )   /  2500 وات 12 ولت  

اینورتر شبه سینوسی     برند carspa      مدل  CAR2.5kU-242     قیمت (2.515.000 تومان )   /  2500 وات 24 ولت  

اینورتر شبه سینوسی     برند carspa      مدل  CAR3kU-122     قیمت (2.930.000 تومان )   /  3000 وات 12 ولت  

اینورتر شبه سینوسی     برند carspa      مدل  CAR3kU-242     قیمت (2.930.000 تومان )   /  3000 وات 24 ولت  

اینورتر شبه سینوسی     برند carspa      مدل  CAR4kU-122     قیمت (3.550.000 تومان )   /  4000 وات 12 ولت  

اینورتر شبه سینوسی     برند carspa      مدل  CAR4kU-242     قیمت (3.650.000 تومان )   /  4000 وات 24 ولت  

اینورتر شبه سینوسی     برند carspa      مدل  CAR5kU-122     قیمت (4.450.000 تومان )   /  5000 وات 12 ولت  

اینورتر شبه سینوسی     برند carspa      مدل  CAR5kU-242     قیمت (4.550.000 تومان )   /  5000 وات 24 ولت  

 

 

 

 

 

 

فروش اینورتر منفصل از شبکه CARSPA MODIFIED SINE فروش اینورتر منفصل از شبکه تجهیزات سولار فروش اینورتر منفصل از شبکه CARSPA