فروشگاه > پنل خورشیدی

تجهیزات برق خورشیدی : پنل خورشیدی > مونو کریستال > (YINGLI (mono

فروشگاه برق خورشیدی سولار

فروش : پنل خورشیدی (YINGLI (mono مونو کریستال

برند : (YINGLI (mono

YL10C-18b  پنل 10 وات  مونو کریستال برند ینگلی (قیمت  170.000 تومان )

YL20C-18b   پنل 20 وات  مونو کریستال برند ینگلی (قیمت  320.000 تومان )

YL25C-18b   پنل 25 وات  مونو کریستال برند ینگلی (قیمت  400.000 تومان )

YL30C-18b   پنل 30 وات  مونو کریستال برند ینگلی (قیمت  450.000 تومان )

YL50C-18b   پنل 50  وات  مونو کریستال برند ینگلی (قیمت  760.000 تومان )

YL80C-18b   پنل 80 وات  مونو کریستال برند ینگلی (قیمت  1.335.000 تومان )

YL100C-18b   پنل 100  وات  مونو کریستال برند ینگلی (قیمت  1.450.000 تومان )

YL120C-18b   پنل 120 وات  مونو کریستال برند ینگلی (قیمت  1.550.000 تومان )

YL150C-18b   پنل 150 وات  مونو کریستال برند ینگلی (قیمت  1.900.000 تومان )

YL200C-18b   پنل 200 وات  مونو کریستال برند ینگلی (قیمت  2.200.000 تومان )

YL260C-18b   پنل 260 وات  مونو کریستال برند ینگلی (قیمت  2.500.000 تومان )

 

فروش پنل خورشیدی (YINGLI (mono مونو کریستال فروش پنل خورشیدی تجهیزات سولار فروش پنل خورشیدی (YINGLI (mono